MultikanałyUkładanie podziemnych tras

Układanie podziemnych tras telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kabli często wymaga, aby kable te posiadały kompleksowe zabezpieczenia na wypadek niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego (w przypadku kabli światłowodowych jest to warunek niezbędny). Ochronę mechaniczną uzyskuje się dzięki układaniu kabli np. w korytach betonowych, w osłonach z tworzywowych rur karbowanych, w rurach osłonowych RHDPE itd. Atutem obecnie najpopularniejszego, mechanicznego zabezpieczania kabli przy pomocy osłonowych rur RHDPE jest to, że kable można w dowolnym momencie wciągnąć lub wtłoczyć już po ułożeniu rur. Kable można zawsze w razie potrzeby wyciągnąć lub ewentualnie zastąpić nowymi kablami.

Technologię układania wysokopojemnościowy

Podczas prowadzenia tras kablowych bardzo często układane są w wykopie znaczne ilości tworzywowych rur ochronnych. Wiąże się to z pewnymi problemami takimi jak konieczność pełnej identyfikacji poszczególnych rur, ich ułożenie przestrzenne w wykopie czy umiejscowienie względem pozostałych rur (rury podczas układania mają tendencję do zapadania się z wyższej warstwy do niższej oraz wzajemnego krzyżowania się). Wszystkie te problemy można wyeliminować wykorzystując zaawansowaną technologię układania wysokopojemnościowych i należycie rozmieszczonych kanałów kablowych tzn. dzięki zastosowaniu kanałów technologicznych – I tworzywowych multikanałów SITEL oraz tworzywowych studni kablowych CUBIS (wczesniej Carson). Studnie kablowe i multikanały są wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), a ich zaletami są wysoka elastyczność, zmienność, łatwość w modyfikowaniu i prosty montaż.


Multikanały – kanały technologiczne Sitel

Konstrukcja kanału kablowego jest dostosowana do układania bez konieczności użycia betonu, a obciążenie tego systemu wynosi do 150 000 N (15 ton) na 1 m kanału kablowego. Właśnie w tym miejscu dochodzi do największych oszczędności zarówno pod względem czasowym jak i w zużyciu materiałów (a więc i środków finansowych). Porównując tę metodę do wykorzystania zwykłych betonowych koryt, czy układania kabli w tworzywowych osłonach, a następnie zalewaniu ich betonem, można bezsprzecznie stwierdzić, że wcześniej wspomniane oszczędności mogą wynieść nawet ponad 50%. Multikanały można również stosować do układania na powierzchni, w podkopach i przekopach, na konstrukcjach mostowych oraz wszędzie tam, gdzie pojawiają się wysokie wymagania co do szybkości układania, rozmieszczenia i czytelności systemu. Do innych niezaprzeczalnych zalet tego produktu należy możliwość kompleksowego przystosowania systemu do określonych potrzeb klienta. Możliwe jest tworzenie odcinków prostych, zgięć, zmian w poziomie wysokości, wykorzystanie bocznych rozgałęzień, przejść, redukcji przy przejściu na niezależne rury o średnicy 110 mm, a także możliwość łączenia z innymi typami ułożeń. Specjalny element zginany umożliwia odchylenie o wielkości 3°, przy czym odchylenie o wielkości 90° można uzyskać na długości 6,4 m.

Uszkodzony lub wadliwy kabel można naprawić bezpośrednio na miejscu dzięki wykorzystaniu specjalnego segmentu dzielonego. Multikanały dostarczane są w trzech podstawowych rozmiarach (jako cztero-, sześcio- lub dziewięciootworowe) ze 105 mm prześwitem w jednym otworze, co umożliwia wygodne wciągnięcie kabli, rur osłonowych RHDPE itd. Długość jednego elementu multikanału wynosi 1118 mm, a poszczególne elementy połączone są kielichowym łączem, które jest uszczelnione gumową uszczelką i zabezpieczone czterema giętkimi stalowymi klamrami.

Kanały technologiczne Sitel – multikanały znajdują zastosowanie przy układaniu sieci metropolitalnych, gdzie w szczególności docenia się łatwość ich wprowadzenia do już istniejących kanałów kablowych poprzez studnie kablowe. Tym samym znika konieczność prowadzenia innych prac ziemno-wykopowych. Dla tego typu aplikacji zawsze zalecamy takie skonfigurowanie kanału kablowego, aby niektóre z jego otworów pozostawić otwarte w celu późniejszego wykorzystania. Praktyka pokazuje konieczność planowania tras kablowych z pewną rezerwą pojemnościową, w szczególności wśród zabudowy miejskiej, ponieważ wraz ze wzrostem masy układanych kabli rosną też wymagania co do ich ułożenia przestrzennego. Multikanały SITEL spełniają absolutnie wszystkie te wymagania i można bezsprzecznie stwierdzić, że w chwili obecnej nie istnieje żaden porównywalny produkt, który byłby w stanie sprostać wszystkim zaletom tego systemu. Multikanały SITEL są w chwili obecnej z powodzeniem wykorzystywane przez szereg znanych spółek takich jak Czeskie Koleje Państwowe, spółki Grupy E.ON, S.A., Skanska CZ , S.A., ŽS Brno, S.A., Zakłady Transportu Miejskiego w Brnie, Czeski Zarząd Lotnisk, Czeską Kontrolę Lotów i inne.

ZASTOSOWANIE MULTIKANAŁÓW

Budownictwo infastruktury drogowej

Budownictwo infastruktury kolejowej

Budownictwo tuneli

Budownictwo obiektów zabytkowych

Budownictwo ekologiczne